Gå till innehåll

Viktiga principbeslut

 • Föreningen Natur och Samhälle i Norden
  2012-10-07
  _______________________________________________________________________
  Viktiga principer som har beslutats på andra sätt än i stadgarna
  Angående rösträtt
  Praxis är att vid vårmötet (= årsmötet) den har rösträtt som erlagt medlemsavgift för det gångna året eller innevarande år. (Ej formulerat i protokoll, men se anteckning i protokoll från vårmötet 1996, p 2)
  ___________________________________________________________________
  Protokoll
  Protokoll från styrelsemöten bör skickas till revisorerna. (Anteckning i protokoll från vårmötet 2002)
  ___________________________________________________________________
  Massutskick av e-post till medlemmarna
  E-postutskick till medlemmar bör göras med dolda medlemsadresser. (Styrelsemöte 13 juni 2005)
  ___________________________________________________________________
  Kompletterande riktlinjer för samarbete med andra samt för kommersiell information till FNSiNs medlemmar
  Antagna av styrelsen den 15 december 2005
  FNSiN är enligt stadgarna (§2) en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Emellertid ska föreningen enligt stadgarna (§ 5) söka samråd och samarbete med andra organisationer vid behandling av frågor av gemensamt intresse.
  I stadgarna sägs ingenting om föreningens förhållande till kommersiella aktörer.
  Föreningsverksamheten förutsätter kontakter och samverkan med många aktörer. Mot den bakgrunden beslutar styrelsen följande riktlinjer.
 •  Föreningen kan mot betalning anlita företag och enskilda personer för uppgifter som ligger i föreningens och medlemmarnas intressen. Föreningen kan träffa avtal med andra om rabatter för medlemmarnas räkning. Föreningen kan också vidarebefordra information om produkter och tjänster till medlemmarna., vilket kan ske via e-post eller som bilagor i föreningens ordinarie medlemsutskick.
 • Medlemsregistret får aldrig lämnas ut till utomstående. Principen utesluter dock inte att föreningen sänder ut en medlemsmatrikel till medlemmarna.
 • Produkter och tjänster som erbjuds medlemmarna skall vara förenliga med föreningens ändamål och profil.
 • Beslut om att låta kommersiell information distribueras till medlemmarna ska fattas av styrelsen i varje enskilt fall. I brådskande fall ska beslut fattas per capsulam.
  ___________________________________________________________________

Föreningen Natur och Samhälle i Norden
2012-10-07
_______________________________________________________________________
Regler för resor med FNSiN
FNSiN fungerar som en mötesplats för människor som delar intresset för miljöer och levnadsvillkor, framför allt i Norden och platser med aktuell eller historisk anknytning till Norden. I föreningens program ingår bl.a. museibesök, vandringar och andra exkursionsformer samt resor som ger medlemmarna en gemensam upplevelse. Ett sätt att odla de gemensamma intressena är alltså att göra resor tillsammans. Således kan en grupp tillsammans förbereda och genomföra en resa. Det praktiska genomförandet kan ta sig olika uttryck. I vissa fall anlitas en professionell resebyrå för bokningar. I andra fall kan de som vill göra en resa själva sköta bokningar och andra praktiska detaljer. Det kan vara praktiskt och ekonomiskt fördelaktigt att biljettköp (t.ex. vid museibesök) eller bokning av färdmedel eller övernattning (vid resa) samordnas. Vidare kan en gemensam bokning av en resa ge en grupprabatt eller betinga endast en i st.f. flera anmälningsavgifter, förutom att det underlättar att de som vill resa tillsammans får göra det.
Detta innebär inte att föreningen som sådan arrangerar eller genomför paketresor i den mening som avses i Lagen om paketresor och Resegarantilagen. FNSiN är således inte en resebyrå, researrangör eller återförsäljare i lagens mening. En resa är inte heller något för alla helt bindande "paket" utan de enskilda resenärerna väljer själva om de vill delta i hela arrangemanget eller på egen hand eller i delgrupper modifiera det.
FNSiN tar inte betalt för resan. Föreningens eventuella kostnader skall dock ersättas av gruppdeltagarna. Den slutliga kostnaden är avhängig de beslut som tas inom gruppen betr. resväg, resmål, vägval, transportval etc. Oavsett vad i övrigt överenskommits, lämnar föreningen aldrig högre ersättning än de intäkter (efter avdrag för kostnader) den uppburit
Beslut av föreningens styrelsen den 28 april 2008