Gå till innehåll

Stadgar

STADGAR FÖR FÖRENINGEN NATUR OCH SAMHÄLLE I NORDEN (FNSiN)

Antagna vid ordinarie vårmöte 1996-03-25

Namn

§1 Föreningens namn är Föreningen Natur och Samhälle i Norden. Namnet förkortas FNSiN.

Ändamål och verksamhet

§2 Föreningen skall samla intresserade av natur och samhälle i Norden till allsidiga studier därav. Genom studieverksamhet, föreläsningar, exkursioner och publikationer skall Föreningen sprida kunskap om natur och samhälle med huvudinriktning på Norden. Föreningen är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening.

§3 Föreningens huvudsakliga intresseområden är Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige och Åland samt områden med historisk eller annan anknytning till länderna i Norden.

§4 Föreningen bör ta ställning i aktuella frågor inom sin verksamhet även om dessa är av politisk karaktär.

§5 Föreningen bör söka samråd och samarbete med andra organisationer vid behandling av frågor av gemensamt intresse.

Medlem

§6 Medlem i Föreningen blir fysisk eller juridisk person som erlägger den av allmänt möte fastställda årsavgiften.

Styrelsen kan dock bevilja en fysisk person ständigt medlemskap och därigenom befrielse från årsavgiften.

Ständigt medlemskap kan beviljas den som
a) betalar en engångssumma som styrelsen fastställer i det enskilda fallet,
eller
b) utför en prestation som av styrelsen värderas till motsvarande belopp,
eller
c) av styrelsen utses till hedersmedlem p.g.a. sina synnerligen värdefulla insatser för Föreningen.

§7 Om lokal avdelning finns på orten är medlem av Föreningen även medlem i denna.

§8 Medlem som gravt utmanat Föreningens syfte kan uteslutas efter beslut av vårmöte (årsmöte). Beslut om uteslutning av medlem skall biträdas av minst två tredjedelar av de röstande. Inbetald avgift för det år då beslut om uteslutning fattas skall återbetalas.

Organisation

§9 Föreningen Natur och Samhälle i Norden är en riksorganisation med anslutna lokala avdelningar.

Allmänt möte

§10 Föreningens högsta beslutande organ är allmänt möte. Minst två allmänna möten skall hållas årligen: vårmöte under första och höstmöte under fjärde kvartalet. Vårmötet är årsmöte.

§11 Allmänt möte skall utlysas efter skriftlig begäran från minst fem medlemmar och skall hållas inom sex veckor från det att begäran inkommit.

§12 Vid allmänt möte skall förekomma:

Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän;
Fastställande av röstlängd;
Fråga om mötets behöriga utlysande;
Fastställande av dagordning;
Protokoll från föregående allmänna möte;
Övriga i kallelsen angivna frågor.

Vid vårmöte skall förekomma:

Verksamhetsberättelse för föregående år;
Resultat- och balansräkning för föregående år
Revisionsberättelse för föregående år;
Fastställande av balansräkning;
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Vid höstmöte skall förekomma:

Val av styrelse för följande år;
Val av revisorer för följande år;
Val av valberedning för följande år;
Fastställande av årsavgift för följande år.

§13 Motion till allmänt möte skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före mötet.

§14 Allmänt möte skall sammankallas av styrelsen. Kallelse med dagordning skall utgå till samtliga medlemmar minst fjorton dagar före mötet.

§15 Beslut vid allmänt möte fattas med enkel majoritet då ej annat föreskrivs i stadgarna. Vid allmänt möte har varje personligt närvarande medlem en röst. Medlem som är juridisk person saknar rösträtt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val då lotten avgör. Val och votering skall ske med slutna valsedlar då någon röstberättigad begär det.

Styrelse

§16 Föreningens verkställande organ är dess styrelse. Styrelsen för det följande året väljes av höstmötet. Den skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör samt fyra till sex övriga ledamöter.

§17 Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter är kallade och minst hälften är när­varande. Sådant ställningstagande som avses i §4 får utformas av styrelsen. Styrelsen bör delegera arbetsuppgifter till särskilda arbetsgrupper i vilka andra medlemmar är representerade.

Revisorer

§18 Två revisorer och en revisorssuppleant för följande verksamhetsår väljs av höstmötet.

§19 Valberedningen består av minst två ledamöter av vilka en utses till sammankallande och väljs för följande verksamhetsår av höstmötet. Valberedningen skall i god tid före höst­mötet vidtala och föreslå styrelseledamöter och revisorer.

Årsredovisning

§20 Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

§21 Föreningens räkenskaper skall, avslutade för kalenderår, tillsammans med styrelsens årsberättelse före den första februari överlämnas till de för verksamhetsåret utsedda revisorerna. Revisorerna skall, före den 15 februari, delge styrelsen sin berättelse. Denna skall innehålla särskilt uttalande om fastställande av balansräkningen och ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Lokal avdelning

§22 Lokal avdelning kan bildas av Föreningens medlemmar.

§23 Lokal avdelning skall ha Föreningens namn med tillägg efter komma av ortnamnet. I förkortningen skall anges ortnamnet efter snedstreck efter förkortningen av förenings­namnet.

§24 Stadgarna för lokal avdelning skall omfatta Föreningens stadgar §§2-5 med tillägg i §2 av den ort där avdelningen är verksam och skall i §1 ange att avdelningen tillhör Föreningen Natur och Samhälle i Norden. I stadgarna skall föreskrivas att avdelningens tillgångar då denna upplöses skall tillfalla Föreningen.

§25 Lokal avdelning och dess stadgar skall godkännas av Föreningens allmänna möte.

Samrådsgrupp

§26 Föreningens och lokalavdelnings styrelse utser ur styrelserna vardera två ledamöter till en samrådsgrupp som skall behandla gemensamma problem och lämna styrelser och allmänna möten förslag om fördelning av uppgifter och ansvar.

Upplösning

§27 Beslut om Föreningens upplösning skall fattas av två på varandra följande vårmöten (årsmöten) och vid båda tillfällena biträdas av minst två tredjedelar av de röstande.

§28 Upplöses Föreningen skall dess tillgångar tillfalla Svenska Naturskyddsföreningen eller, om denna upplösts, motsvarande obundna organisation med liknande ändamål.

Ändring av stadgar

§29 Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas av två på varandra följande allmänna möten, av vilka ett skall vara vårmöte (årsmöte), och vid båda tillfällena biträdas av minst två tredjedelar av de röstande. Mellan mötena skall vara minst två månader. Förslag till stadgarnas ändrade text skall redovisas i kallelsen till allmänt möte.